Applicazione regime di "SPLIT PAYMENT"

GIU 30

Applicazione regime di "SPLIT PAYMENT"